ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Cégünk számára az információbiztonság és az adatvédelem kiemelkedően fontos. Jelen adatkezelési tájékoztató részletezi elkötelezettségünket az Ön személyes adatainak védelme mellett, a mindenkor hatályos szabályozással összhangban.

 

I. Ki fogja kezelni az Ön személyes adatait?

 

Az adatok kezelője: Faddikorr Tartálygyártó, Fémfelszóró és Gépgyártó- Javító Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6413 Kunfehértó, IV. körzet 27.

Adószáma: 11424059-2-03

Telefonszám: +36 77 507 588

Email cím: info@faddikorrkft.hu

 

II. Miért, hogyan és mennyi ideig kezeli cégünk az Ön személyes adatait?

 

Álláspályázatok adatkezelése:

 

Cégünk kezeli a hozzá közvetlenül beérkezett „berepülő” és célzott, meghirdetett pozíciókra érkező önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja az érintett végzettségének és

érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről való értesítése, az érintettel időpont egyeztetése és a kiválasztási eljárás lefolytatása. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak a megküldésével adja meg, valamint a cégünk és az érintett jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], hogy megállapodás esetén létrejöhessen a munkajogviszony. Sikeres pályázat esetén a munkajogviszony időtartama, sikertelen pályázat esetén a kiválasztást követő 3 hónap (próbaidő tartama), vagy az érintett törlés iránti kérelméig.

 

Érdeklődések, árajánlatkérések:

 

Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben beérkezett kérdésekben, érdeklődésekben és ajánlatkérésekben szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja a cégünk felé érkező kérdések, érdeklődések

és ajánlatkérések megválaszolása annak érdekében, hogy a megkereső fél és cégünk között szerződés jöhessen létre.

A megkeresésben esetlegesen szereplő személyes adatok, ezen kívül kizárólag a felek közötti szerződés megkötéséhez és kapcsolattartáshoz (telefonszám, e-mailcím) szükséges személyes adatok. Az adatkezelés jogalapja természetes személy érdeklődő esetén az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], nem természetes személy érdeklődő természetes személy alkalmazottja esetén pedig a cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. Az adatkezelés időtartama amennyiben az érdeklődésből, ajánlatkérésből nem jön létre szerződés, úgy a rögzítését követő 6 hónap, amennyiben pedig létrejön szerződés, úgy az alább leírtak szerint alakul.

 

Szerződések, megrendelések:

 

Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben megkötendő és megkötött szerződésekben szereplő

személyes adatokat. Az adatkezelés célja a cégünk és a szerződéses partner közötti szerződés megkötése és annak a

mindenkor hatályos jogszabályok és a szerződés szerinti teljesítése. A megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk (telefonszám, e-mailcím), valamint az Szvt. szerinti bizonylatok kiállításához szükséges adatok. Az adatkezelés jogalapja természetes személy szerződő fél esetén az adatkezelő és a megrendelő/szerződéses partner közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], nem természetes személy szerződő fél természetes személy alkalmazottja esetén pedig az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

 

Kamerás megfigyelés:

 

Cégünk a 6413 Kunfehértó, IV. körzet 27. szám alatt működő telephelyén a kamera- piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett területeken (megfigyelt területek) elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert üzemeltet.

 

Kamerával megfigyelt terület:

Az elektronikus biztonságtechnikai rendszerek személyes adatokat, képfelvételeket rögzítenek és tárolnak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának célja:

a) az objektum biztonságának megóvása, a Társaság vagyoni javainak megóvása,

b) a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak megóvása,

c) valamint hatékony panaszkezelési rendszer alkalmazása.

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos gazdasági érdeke, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a

továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint. A Társaság a kamerarendszer működtetéséhez szükséges érdekmérlegelési tesztet elvégezte.

A kamerarendszert a Társaság működteti, ahhoz szolgáltatót nem vesz igénybe, így kizárólag a Társaság minősül adatkezelőnek. A kezelt adatok köre: az érintett képmása.

 

A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz:

a) a Társaság vezetősége vagy általa kijelölt személy, valamint

b) a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra illetékes más

hatóság férhet hozzá.

A személyes adatok, felvételek tárolásának helye: 6413 Kunfehértó, IV. körzet 27.

A személyes adatok, felvételek tárolásának időtartama:

a) a felvétel készítésétől számított 15 (tizenöt) nap;

b) vagy a megkereséstől számított 30 (harminc) nap, amennyiben jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a

Társaság a felvételt ne semmisítse meg. A Társaság a rögzített és tárolt személyes adatokat, képfelvételeket a fenti időtartamok elteltével felhasználás hiányában megsemmisíti, illetőleg törli a rendszerből. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a fenti határidőn belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Társaság zárolja, tehát a tároláson kívül további tevékenységet ne végezzen rajta, ugyanakkor ne is semmisítse meg, illetve ne is törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a Társaság megsemmisíti, illetőleg törli, kivéve, ha a tárolási határidő még nem járt le.

A rögzített és tárolt személyes adatokkal, képfelvételekkel érintett személy jogosult a Társaság címzett írásbeli

megkeresésében:

a) személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni,

b) személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni,

c) tiltakozni személyes adatai kezelése ellen,

d) jogainak sérelme esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni,

e) bírósághoz fordulni, valamint kártérítést kérni.

 

Az írásbeli megkeresést a következő elérhetőségekre kérjük küldeni:

Postai úton vagy személyesen: 6413 Kunfehértó, IV. körzet 27.

E-mailben: info@faddikorrkft.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefonszám: +36(1)3911400

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

III. Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

 

Az Ön személyes adatait cégünk nem adja tovább, nem értékesíti és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére. Az Ön személyes adatait csak ezen irányelvnek megfelelően osztjuk meg harmadik felekkel, az alábbiak szerint:

a) A jogi kötelezettségek betartása

Cégünk személyes adatokat továbbíthat, ha az alkalmazandó jogi rendelkezések megkövetelik, vagy ha ilyen

intézkedés szükséges bármely jogszabály betartásához (például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő

adatszolgáltatás).

b) Igényeink, követeléseink, jogos érdekeink érvényesítése

Cégünknek szüksége lehet arra, hogy megosszuk a személyes adatokat cégünk jogainak és érdekeinek védelme

érdekében, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban (pl. követeléskezelés, polgári peres- és nemperes

eljárások, stb.).

c) Külső szolgáltatók igénybevétele

Cégünk működése során több tevékenységhez harmadik fél szolgáltatót használ, így például a könyveléshez és a

bérszámfejtéshez. Minden cégünk által igénybe vett adatfeldolgozó kizárólag az adatfeldolgozás céljával

összeegyeztethető és jogalapjának megfelelő formában és mértékben férhet hozzá a mindenkor hatályos

jogszabályok szerint az Ön személyes adataihoz, csak abban az esetben, amennyiben feltétlenül szükséges.

1. Harnóczi Lászlóné egyéni vállalkozó (székhelye: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 12.; adószám: 43951198-1-

23) A fenti vállalkozó cégünk könyvelését és bérszámfejtését biztosítja, így a cégünk által kiállított bizonylatokhoz

(és az ezeken kezelt személyes adatok), valamint a bérszámfejtéshez kapcsolódóan kezelt adatok tekintetében

adatfeldolgozási tevékenységet végez.

2. ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000

Szentendre, Dózsa György út 26.sz.; adószám: 10687105-2-13) A fenti vállalkozás ISO minőségirányítási rendszer tanúsításához szükséges audit eljárást folytat le az adatkezelőnél, ennek keretében adatfeldolgozónak minősülhet az adatkezelő munkavállalóival és szerződéses partnereivel kapcsolatos iratokba való betekintés, átvizsgálás és tanúsítás kapcsán.

 

IV. Hogyan védi cégünk az Ön személyes adatait?

a) Biztonság

Cégünk megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tett és tesz az Ön személyes adatainak védelme

érdekében az elvesztés vagy a jogellenes feldolgozás egyéb formái ellen. Tevékenysége során cégünk minden

erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az információbiztonságra vonatkozó legjobb gyakorlatoknak

megfeleljen.

b) Titoktartás

Cégünk gazdasági tevékenysége során üzleti partnereivel titoktartási kötelezettséget vállal, mely kiterjed minden, a

szerződésekkel összefüggő információra, így az esetleg kezelt személyes adatokra is.

V. Milyen jogai vannak Önnek a cégünk által végzett adatkezelésekkel

kapcsolatban?

 

5.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

Ön írásban tájékoztatást kérhet a cégünktől, hogy tájékoztassuk:

a) milyen személyes adatait,

b) milyen jogalapon,

c) milyen adatkezelési cél miatt,

d) milyen forrásból,

e) mennyi ideig kezeli,

f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek

továbbítottuk a személyes adatait.

A cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti, az alábbiak figyelembevételével:

a) A cégünk Öntől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve

adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

b) Amennyiben az Ön jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így

különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, úgy jogosultak vagyunk az Ön kérelmének teljesítését

szükséges és arányos mértékben megtagadni.

c) Abban az esetben, amennyiben az Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, úgy jogosultak vagyunk a többlet

példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

d) Amennyiben az Ön által megjelölt személyes adatot a cégünk nem kezeli, úgy erről is köteles vagyok Önt írásban

tájékoztatni.

 

6.2. A helyesbítéshez való jog

Ön írásban kérheti, hogy a cégünk módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. Ebben az

esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítjuk vagy helyesbítjük, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Ön által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Ön által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészítjük. Mindezekről Önt erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesítjük.

A cégünk abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat Ön sem bocsátja

cégünk rendelkezésére, vagy

b) az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

 

6.3. A törléshez való jog

Ön írásban kérheti a cégünktől az Ön személyes adatainak a törlését. A törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles

előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

A törlési kérelmet a cégünk abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály cégünket a személyes adatok további

tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettségünk, úgy a cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

 

6.4. A zároláshoz való jog

Ön írásban kérheti, hogy a személyes adatait a cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok

szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti Ön például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a

személyes adatát a cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás

érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát a cégünk ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság

megkereséséig a cégünk tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről Önt a megadott

elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesítjük.

 

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a cégünk korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a cégünk, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti Ön,

a) ha Ön vitatja a cégünk, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy

hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan

nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),

b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy a cégünk rendelkezésére álló információk

alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit (a törlés mellőzését

megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),

c) ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az

adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig). Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni. Cégünk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Cégünk az Ön korlátozáshoz való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a cégünk részéről aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére a cégünk tájékoztatja ezen címzettekről.

 

6.6. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, úgy az Ön számára az adatkezelés kapcsán

biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét. Ön ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a cégünk nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

a) az adatkezelést a cégünk részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az

Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy

b) az adatkezelés a cégünk jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 

6.7. A jogorvoslathoz való jog

 

6.7.1. Cégünkkel történő vitarendezés

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos tiltakozásait, kérelmeit a cégünknél szóban (személyesen) vagy írásban

(személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be az I.

pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

 

6.7.2. Panasztételhez való jog

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit cégünkkel nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 (1) 3911400

Telefax: +36 (1) 3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

 

6.7.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Ön – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

Cégünkkel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Az adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok:

a) GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet

b) Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

c) Szvt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény